Koolikorraldus

Kooli õppenõukogu


Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide kindlaksmääramine, tegevuste planeerimine ja korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning ettepanekute tegemine direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, kõik kooli õpetajad, õppekorraldaja, juhiabi, huvijuht, haridustehnoloog.


Õppenõukogu peamised ülesanded

Kinnitab kooli üldtööplaani.

Otsustab

 • õpilasele koduõppe rakendamise vanema taotluse alusel;
 • õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise;
 • õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise;
 • põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise;
 • õpilaste tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

Annab arvamuse

 • kooli arengukava ja kooli õppekava kohta;
 • kooli põhimääruse kohta;
 • kooli kodukorra kohta;
 • õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.

Teeb ettepanekuid

 • meetmete rakendamiseks õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide vältimiseks; 
 • pärast õpilasega tema käitumise arutamist meetmete rakendamiseks;
 • kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

Õppenõukogu tööplaan

september

 1. Õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
 2.  Esindaja  valimine kooli hoolekogusse
 3. Kokkuvõte arengukava seirest

detsember

 1.  I trimestri kokkuvõte
 2. Õpilastele mõjutusmeetmete rakendamine

märts

 1.  II trimestri kokkuvõte

juuni

 1. Õpilase järgmisse klassi üleviimise, tunnustamine, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine
 2. 9. klassi lõpetamine – lõputunnistuste väljaandmise ning kiituskirjaga tunnustamise otsustamine
 3. täiendava õppetöö lõpetamine või pikendamine

august

 1. Kokkuvõtted täiendavast õppetööst, klassikursuse kordajad, õppeaasta kokkuvõte
 2. 2023/2024. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüs ja uute eesmärkide püstitamine
 3. Kooli üldtööplaani kinnitamine

Õppenõukogu peamised ülesanded

Kinnitab kooli üldtööplaani.

Otsustab

 • õpilasele koduõppe rakendamise vanema taotluse alusel;
 • õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise;
 • õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise;
 • põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise;
 • õpilaste tunnustamise kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

Annab arvamuse

 • kooli arengukava ja kooli õppekava kohta;
 • kooli põhimääruse kohta;
 • kooli kodukorra kohta;
 • õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.

Teeb ettepanekuid

 • meetmete rakendamiseks õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide vältimiseks; 
 • pärast õpilasega tema käitumise arutamist meetmete rakendamiseks;
 • kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

Õppenõukogu tööplaan

september

 1. Õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
 2.  Esindaja  valimine kooli hoolekogusse
 3. Kokkuvõte arengukava seirest

detsember

 1.  I trimestri kokkuvõte
 2. Õpilastele mõjutusmeetmete rakendamine

märts

 1.  II trimestri kokkuvõte

juuni

 1. Õpilase järgmisse klassi üleviimise, tunnustamine, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine
 2. 9. klassi lõpetamine – lõputunnistuste väljaandmise ning kiituskirjaga tunnustamise otsustamine
 3. täiendava õppetöö lõpetamine või pikendamine

august

 1. Kokkuvõtted täiendavast õppetööst, klassikursuse kordajad, õppeaasta kokkuvõte
 2. 2023/2024. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüs ja uute eesmärkide püstitamine
 3. Kooli üldtööplaani kinnitamine