Koolielu

TugiteenusedTugispetsialistid

HEV koordinaator Laura Olek laura.olek@turbakool.ee 5307 0325  
Psühholoog Kristina Oras kristina.oras@sauevald.ee 5400 5771  T,N 
Sotsiaalpedagoog Kaidi Väät kaidi.vaat@sauevald.ee 5866 9397  T,K 
Logopeediline õpiabi koolis Tiiu Pajur tiiu.pajur@ turbakool.ee  E-R 
Logopeed lasteaias Andra Kivimäe andra.kivimae@sauevald.ee 53884401  E,T 
Eripedagoog lasteaias Mari Täht mari.taht@sauevald.ee 53366051  R 
Eripedagoog koolis Mariana Liiv mariana.liiv@sauevald.ee 53061012  K,R 

 

Õppijate toetamine ja tugiteenuste rakendamine

Kui õppijal ilmneb õppimisest tulenev toe vajadus, teavitatakse sellest vanemat ning kool korraldab tema nõusolekul õppija pedagoogilis-psühholoogilise hindamise. Rühmaõpetaja, klassijuhataja, aineõpetajad ja koolis töötavad tugispetsialistid hindavad õppija arengut, õpihuvi, õpioskusi, õppija tugevaid ja nõrku külgi erinevates õppevaldkondades, sotsiaalsetes oskustes ja nende rakendamist koolis. Vajadusel tehakse koostööd teiste valdkondade spetsialistidega ning soovitatakse täiendavaid uuringuid. Kui õppijal on pikemaajalisest puudumisest või muudest põhjustest tingitud ajutised õpiraskused; kirjutamis- või lugemisraskused; probleemid, mis on tingitud sotsiaalmajanduslikest põhjustest, tervislikust seisundist või psüühilistest traumadest jne, saab ta üldist tuge – täiendavat individuaalset juhendamist õpetaja poolt, tugispetsialistide teenuseid, vajadusel õpiabitunde individuaalselt või rühmas. Kui kooli tagatud üldine tugi ei anna õppija arengu seisukohalt soovitud tulemusi, siis on võimalik koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel rakendada õppijale tõhustatud või erituge. Sellisel juhul on õpilane käsitletav haridusliku erivajadusega (HEV) õppijana. Tõhustatud toe või eritoe rakendamiseks tuleb pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole (Rajaleidja keskused) ja saada asjakohane soovitus (suunised, kuidas ja millist tuge täpsemalt rakendada).

 

Haridusliku erivajadustega õppija õppe koordinaator

HEV õppijate õppe koordinaatori ülesandeks on korraldada koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õppe ja arengu toetamiseks. Kui õppijal ilmneb vajadus saada tuge, korraldab HEV õppijate õppe koordinaator pedagoogilis-psühholoogilise hindamise. 

 

Logopeediline õpiabi 

Õpiabitunnis toetatakse õppijate õppekavas fikseeritud oodatavate õpitulemuste saavutamist. Logopeediline õpiabi pakub tuge õppijatele, kellel esinevad raskused lugema õppimisel, lugemisel ja tekstiloomel, raskused kirjutama õppimisel ja kirjutamisel.
Klassijuhataja või aineõpetaja selgitab välja õpilased, kellel esinevad raskused lugemisel või kirjutamisel ja edastab nende nimed HEV õppijate õppe koordinaatorile. Õppija võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel HEV õppija õppe koordinaatori ettepanekul ja kooli direktori käskkirja alusel. Õpiabirühmaga liitumiseks on vajalik vanema kirjalik nõusolek.  

 

Individuaalne arengu- ja õppekava

Individuaalne arengu- ja õppekava (IAÕK) on õppijale koostatud kava, milles kirjeldatakse konkreetsele lapsele võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks vajalikke tingimusi. IAÕK koostatakse õppijatele, kelle eriline andekus, õpi- ja/või käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast eemalviibimine põhjustab olulisi raskusi töötada rühma- või klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale rühmale või klassile koostatud töökava alusel. 

 

Individuaalse arengu- ja õppekava (IAÕK) koostamise ja rakendamise korralduslikud põhimõtted 

  • IAÕK koostamise aluseks on kooli tugimeeskonna soovitus või koolivälise nõustamiskomisjoni otsus. 
  • IAÕK koostatakse neis valdkondades, milles õppija vajab tuge ja individuaalset arendamist, valdkondades, mille arengutase erineb eeldatavast eakohasest arengust.
  • IAÕK koostamise vajalikkusest teavitatakse vanemat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  • IAÕK rakendamise otsus kinnitatakse direktori käskkirjaga.

 

Psühholoogiline abi 

Psühholoogiline abi koolis toimub Saue Vallavalitsuse poolt korraldatud tugiteenuse kaudu kord nädalas. Psühholoog aitab välja selgitada mitterahuldava õpitulemuse psühholoogilised põhjused. Abistab õppijaid nende suhtlemise, käitumise, õppimise ning emotsionaalsete probleemide puhul. Teeb koostööd rühmaõpetajate, klassijuhatajate ning aineõpetajatega probleemide varajaseks märkamiseks.

 

Sotsiaalpedagoogiline abi 

Sotsiaalpedagoogiline abi koolis toimub Saue Vallavalitsuse poolt korraldatud tugiteenuse kaudu kord nädalas. Sotsiaalpedagoog on ühendavaks lüliks õppija ja temaga kokku puutuvate teiste spetsialistide vahel. Sotsiaalpedagoog on abiks õppijale tema sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Koostöös kooli psühholoogiga nõustab ta nii õppijaid kui ka vajadusel õppijate vanemaid. Keerulistes olukordades vahendab sotsiaalpedagoog ka õppijate ja kooli töötajate pingeliseks muutunud suhtlemist. Vajadusel teeb ta koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemiga.
 

*Täpsemalt on õppijate toetamise ja tugiteenuste rakendamise põhimõtted kirjeldatud kooli õppekavas. 

 

Mida teha, kui teenus koolis või lasteaias puudub.

Juhul, kui tugiteenuseid ei ole tugispetsialisti puudumisele võimalik saada kodukoha koolist või lasteaiast on võimalik pöörduda täiendavate sotsiaalteenustele (psühholoogi nõustamisteenus, eripedagoogi nõustamisteenus
logopeedi teenus) suunamiseks Saue Vallavalitsuse poole.  Suunamine toimub rahaliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaaltöötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel. Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata e-posti aadressil info@sauevald.ee. Täpsem info .

Täiendavat infot logopeedilise teenuse kohta saab Eesti Logopeedide Ühingu kodulehelt 

 

Turba Kooli õppijate toetamise tugisüsteemi detailsem kirjaldus ja töö põhimõtted leiad SIIT.

Tugispetsialistid

 

Õppijate toetamine ja tugiteenuste rakendamine

Kui õppijal ilmneb õppimisest tulenev toe vajadus, teavitatakse sellest vanemat ning kool korraldab tema nõusolekul õppija pedagoogilis-psühholoogilise hindamise. Rühmaõpetaja, klassijuhataja, aineõpetajad ja koolis töötavad tugispetsialistid hindavad õppija arengut, õpihuvi, õpioskusi, õppija tugevaid ja nõrku külgi erinevates õppevaldkondades, sotsiaalsetes oskustes ja nende rakendamist koolis. Vajadusel tehakse koostööd teiste valdkondade spetsialistidega ning soovitatakse täiendavaid uuringuid. Kui õppijal on pikemaajalisest puudumisest või muudest põhjustest tingitud ajutised õpiraskused; kirjutamis- või lugemisraskused; probleemid, mis on tingitud sotsiaalmajanduslikest põhjustest, tervislikust seisundist või psüühilistest traumadest jne, saab ta üldist tuge – täiendavat individuaalset juhendamist õpetaja poolt, tugispetsialistide teenuseid, vajadusel õpiabitunde individuaalselt või rühmas. Kui kooli tagatud üldine tugi ei anna õppija arengu seisukohalt soovitud tulemusi, siis on võimalik koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel rakendada õppijale tõhustatud või erituge. Sellisel juhul on õpilane käsitletav haridusliku erivajadusega (HEV) õppijana. Tõhustatud toe või eritoe rakendamiseks tuleb pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole (Rajaleidja keskused) ja saada asjakohane soovitus (suunised, kuidas ja millist tuge täpsemalt rakendada).

 

Haridusliku erivajadustega õppija õppe koordinaator

HEV õppijate õppe koordinaatori ülesandeks on korraldada koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õppe ja arengu toetamiseks. Kui õppijal ilmneb vajadus saada tuge, korraldab HEV õppijate õppe koordinaator pedagoogilis-psühholoogilise hindamise. 

 

Logopeediline õpiabi 

Õpiabitunnis toetatakse õppijate õppekavas fikseeritud oodatavate õpitulemuste saavutamist. Logopeediline õpiabi pakub tuge õppijatele, kellel esinevad raskused lugema õppimisel, lugemisel ja tekstiloomel, raskused kirjutama õppimisel ja kirjutamisel.
Klassijuhataja või aineõpetaja selgitab välja õpilased, kellel esinevad raskused lugemisel või kirjutamisel ja edastab nende nimed HEV õppijate õppe koordinaatorile. Õppija võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel HEV õppija õppe koordinaatori ettepanekul ja kooli direktori käskkirja alusel. Õpiabirühmaga liitumiseks on vajalik vanema kirjalik nõusolek.  

 

Individuaalne arengu- ja õppekava

Individuaalne arengu- ja õppekava (IAÕK) on õppijale koostatud kava, milles kirjeldatakse konkreetsele lapsele võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks vajalikke tingimusi. IAÕK koostatakse õppijatele, kelle eriline andekus, õpi- ja/või käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast eemalviibimine põhjustab olulisi raskusi töötada rühma- või klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale rühmale või klassile koostatud töökava alusel. 

 

Individuaalse arengu- ja õppekava (IAÕK) koostamise ja rakendamise korralduslikud põhimõtted 

  • IAÕK koostamise aluseks on kooli tugimeeskonna soovitus või koolivälise nõustamiskomisjoni otsus. 
  • IAÕK koostatakse neis valdkondades, milles õppija vajab tuge ja individuaalset arendamist, valdkondades, mille arengutase erineb eeldatavast eakohasest arengust.
  • IAÕK koostamise vajalikkusest teavitatakse vanemat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  • IAÕK rakendamise otsus kinnitatakse direktori käskkirjaga.

 

Psühholoogiline abi 

Psühholoogiline abi koolis toimub Saue Vallavalitsuse poolt korraldatud tugiteenuse kaudu kord nädalas. Psühholoog aitab välja selgitada mitterahuldava õpitulemuse psühholoogilised põhjused. Abistab õppijaid nende suhtlemise, käitumise, õppimise ning emotsionaalsete probleemide puhul. Teeb koostööd rühmaõpetajate, klassijuhatajate ning aineõpetajatega probleemide varajaseks märkamiseks.

 

Sotsiaalpedagoogiline abi 

Sotsiaalpedagoogiline abi koolis toimub Saue Vallavalitsuse poolt korraldatud tugiteenuse kaudu kord nädalas. Sotsiaalpedagoog on ühendavaks lüliks õppija ja temaga kokku puutuvate teiste spetsialistide vahel. Sotsiaalpedagoog on abiks õppijale tema sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Koostöös kooli psühholoogiga nõustab ta nii õppijaid kui ka vajadusel õppijate vanemaid. Keerulistes olukordades vahendab sotsiaalpedagoog ka õppijate ja kooli töötajate pingeliseks muutunud suhtlemist. Vajadusel teeb ta koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemiga.
 

*Täpsemalt on õppijate toetamise ja tugiteenuste rakendamise põhimõtted kirjeldatud kooli õppekavas. 

 

Mida teha, kui teenus koolis või lasteaias puudub.

Juhul, kui tugiteenuseid ei ole tugispetsialisti puudumisele võimalik saada kodukoha koolist või lasteaiast on võimalik pöörduda täiendavate sotsiaalteenustele (psühholoogi nõustamisteenus, eripedagoogi nõustamisteenus
logopeedi teenus) suunamiseks Saue Vallavalitsuse poole.  Suunamine toimub rahaliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaaltöötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel. Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata e-posti aadressil info@sauevald.ee. Täpsem info .

Täiendavat infot logopeedilise teenuse kohta saab Eesti Logopeedide Ühingu kodulehelt 

 

Turba Kooli õppijate toetamise tugisüsteemi detailsem kirjaldus ja töö põhimõtted leiad SIIT.

HEV koordinaator Laura Olek laura.olek@turbakool.ee 5307 0325  
Psühholoog Kristina Oras kristina.oras@sauevald.ee 5400 5771  T,N 
Sotsiaalpedagoog Kaidi Väät kaidi.vaat@sauevald.ee 5866 9397  T,K 
Logopeediline õpiabi koolis Tiiu Pajur tiiu.pajur@ turbakool.ee  E-R 
Logopeed lasteaias Andra Kivimäe andra.kivimae@sauevald.ee 53884401  E,T 
Eripedagoog lasteaias Mari Täht mari.taht@sauevald.ee 53366051  R 
Eripedagoog koolis Mariana Liiv mariana.liiv@sauevald.ee 53061012  K,R