Koolikorraldus

Vastuvõtt ja lahkumine


Turba Kooli vastutvõtt ja koolist lahkumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO esitatud taotluste alusel.


Turba Kooli vastutvõtt ja koolist lahkumine toimub Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO esitatud taotluste alusel.

Lasteaed

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg

 

Lasteaia järjekord
Lapse saab lasteaia järjekorda panna Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO, mille kasutajaks saab iga lapsevanem end ise internetis registreerida. Süsteemi saab siseneda ID-kaardi ja mobiil-ID abil. Avalduses tuleb määrata esimeseks eelistuseks Turba Kooli lasteaia osa. 
Sama keskkonna kaudu saab jälgida lapse järjekorras olemist, ka teade koha pakkumisest tuleb läbi ARNO.

Osalustasu

Osalustasu tasumine

  • Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mil jõustub lapse lasteasutuse nimekirja arvamine ehk päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise päevast.
  • Osalustasu tuleb vanemal tasuda ettemaksuna jooksva kuu jooksul Saue valla ametiasutuse Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) pangakontole.
  • Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.
  • Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus vms), mis vältab rohkem kui kaks nädalat, tasutakse osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.
  • Osalustasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna peale suvises valverühmas käimise avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest, mitu päeva laps suvises valverühmas kohta kasutab.

Lasteaia osalustasu suurus

Õpperühmad moodustatakse Turba Kooli lasteaia osas erivanuselistest lastest põhimõttel, et laps ei peaks lasteaias oldud aastate jooksul rühma vahetama.

Laste arv rühmades on kuni 20.

 

Info edastamine lasteaias

Lasteaias toimub info edastamine õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu. Stuudiumisse sisenemise info asub SIIN.

Lasteaiast väljaarvamine
Direktor võib lapse lasteaiast välja arvata:
  1) kui laps läheb kooli;
  2) vanema avalduse alusel, kui laps lahkub lasteaiast;
  3) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema algatusel esitab vanem avalduse läbi registri või kirjaliku avalduse direktorile hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise aeg.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu ja toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

 

Ettevalmistused lapse lasteaeda tulekuks

Lapse lasteaeda minek on oluline samm kogu perele, sest toob kaasa muutused pere argirütmis. Lapse toimetulek uues keskkonnas oleneb pere hoiakust ja ootusest lasteaia suhtes. Soovitused lapse ettevalmistamiseks lasteaeda minekuks loe edasi...
 

Rühmad õppeaastal 2023/24

Miki
Õpetaja Jaana Tigane, õpetaja abid Helle Suurkivi ja Marina Arp
Rühma telefoninumber 5331 6260

Sipsik
Õpetajad Lea Kivisild ja Marika Nozdrenko, õpetaja abi Kairi Kuusemets
Rühma telefoninumber 5390 4338

Buratino
Õpetajad Katrin Salep ja Tiina Umbsaar, õpetaja abi Eda Tomikas
Rühma telefoninumber 5786 2742

Lotte
Õpetajad Aune Mardim ja Rita Kadak, õpetaja abi Jelena Aboltõn
Rühma telefoninumber 5304 6702

Muumi
Õpetaja Eleri Kuningas, õpetaja abid Ulvi Kadak ja Grete Koptelkov
Rühma telefoninumber

Muusikaõpetaja Kaur Erki Pääsuke

Loovusõpetaja Mattias Metsalu

Liikumisõpetaja Kenno Muraveiski